خوابگاه خواهران

 

 خوابگاه دانشجویان خواهر 

به منظور فراهم آوردن امنیت روحی و روانی دانشجویان و خانواده‌ی آنان کاهش هزینه‌های دانشجویان غیربومی، آشنایی با زندگی جمعی و سازگاری اجتماعی، ابعاد بستر مناسب تبادلات علمی، اجتماعی و فرهنگی و تقویت حس تعاون و تعامل متقابل، خوابگاه‌های دانشجویی که تحت نظارت معاون دانشجویی واحد اداره می‌شوند، طبق آیین‌نامه و طی قراردادی مشخص در اختیار دانشجویان غیربومی واجد شرایط قرار می‌گیرد.

کلیه دانشجویان متقاضی سکونت در خوابگاه دانشجویی باید فرم تقاضای درخواست خوابگاه را تکمیل نمایند.

درخواست‌های دانشجویان با توجه به عواملی همچون جنسیت‌، دوری محل سکونت دانشجو از محل تحصیل و ... در اداره امور خوابگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به ظرفیت خوابگاه پذیرش می‌شود.

پس از قطعی شدن سکونت دانشجو در خوابگاه، تکمیل قرارداد استفاده از خوابگاه دانشجویی و مطالعه مقررات سکونت در خوابگاه و امضای آن توسط دانشجو می‌باشد.

  شرایط پذیرش و ثبت نام خوابگاه برای دانشجویان خواهر:

جهت سکونت در خوابگاه می‌توان از اتاق‌های یک نفره، سه نفره، شش نفره استفاده کرد.

نوع اتاق

میزان شهریه برای دانشجویان واحد(پنج ماهه)

میزان شهریه برای دانشجویان مهمان(پنج ماهه)

اتاق یک نفره

  1/000/000ریال

1/350/000  ریال

اتاق سه نفره

3/750/000  ریال

4/500/000  ریال

اتاق شش  نفره

1/875/000  ریال

2/500/000 ریال

 

 

 

 

 

 

 

برای نیمسال اول از مهرماه تا پایان بهمن  ماه(پنج ماه )محاسبه می شود .

برای نیمسال دوم از اول اسفند تا پایان تیرماه( پنج ماه) محاسبه می شود.

برای ترم تابستان از اول مرداد تا پایان شهریور (دوماه) محاسبه می شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام خوابگاه خواهران

1- دو قطعه عکس

2- کپی کارت ملی و شناسنامه تمام صفحات

3- کپی پرینت ثبت نام نیمسال جاری

4- فیش بانکی به شماره حساب 0105840584005 بانک ملی شعبه دانشگاه .

5- حضور والدین برای دانشجویان مجدد جهت ثبت نام خوابگاه الزامی می‌باشد.

6- در صورت متأهل بودن کپی سند ازدواج و رضایت همسر الزامی می‌باشد.

در حال حاضر خانم مژگان شاکریان مسئولیت خوابگاه‌های این واحد را به عهده دارند.
 

 

برای دریافت فرم تقاضای خوابگاه اینجا کلیک نمایید.