امور دانشجویی

امور دانشجوئی در زمینه های مربوط به:

-انصراف از تحصیل 
-خدمات دانشجویی
-معرفی دانشجویان به مؤسسات و محلهای کارورزی

 

انصراف از تحصیل 
انصراف از تحصیل با درخواست دانشجویان بعلل مختلف نظیر قبولی در آزمونهای سایر دانشگاهها (بخصوص دانشگاههای دولتی) و یا مشکلات و موانع شغلی و خانوادگی و مالی و انتقال به دانشگاههای دیگر.
پس از دریافت فرم دانشجو ابتدا امضای صندوق رفاه و امور مالی را گرفته سپس از کارت دانشجویی کپی گرفته و مجددا به امور دانشجویی مراجعه می نماید.

برای دریافت فرم مربوط به انصراف اینجا کلیک کنید.

 

خدمات دانشجویی 

 به موجب بخشنامة شماره 90013/16 مورخ 25/5/82 در رابطه با صندوق تأمین خسارت حوادث دانشجوئی ، دانشجویان تحت پوشش بیمة حوادث قرار می گیرند . نظر به افزایش هزینه های درمانی ناشی از حادثه و با توجه به عملکرد صندوق مذکور سال تحصیلی 84 – 1383 به منظور تأمین خسارت و جلب رضایت دانشجویان حق بیمه درسال تحصیلی 84 - 1383 از مبلغ 3000 ریال به 4000 ریال افزایش یافته است که کلیة واحدهای دانشگاهی مکلفند با دریافت مبلغ فوق نسبت به بیمه نمودن دانشجویان خود در قبال حوادث اقدام کنند.

 معرفی دانشجویان به موسسات و محلهای کارورزی

یکی از وظایف ادارة امور دانشجوئی معرفی دانشجویان به مؤسسات مختلف و محلهای کارورزی است . برای این منظور دانشجو ابتدا باید فرمهای کار آموزی را تهیه نماید.مهمترین مؤسساتی که برای دانشجویان معرفینامه صادر می گردد ، عبارتند از :
1-  ادارة کل آموزش وپرورش شهرستان و استان تهران
2- ادارة راهنمائی و رانندگی شهرستان دماوند
3-  ادارة کل بهزیستی استان تهران
4- دادگاههای خانواده
5 – ادارة کل آموزش قوة قضائیه
6- آموزش و پرورش مدارس استثنایی کل کشور
7-  قوة قضائیه مرکز آموزش
8-  مراکز مشاوره مناطق مختلف استان تهران
9-  کتابخانه ملی و سایر کتابخانه های استان تهران
10 – مرکز توانبخشی رازی
11- مرکز روانپزشکی آزادی ( تهران )
12 – بانکهای استان تهران
13 – دفتر خانه های اسناد رسمی
14 – سازمان بیمة تأمین اجتماعی
15 – سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
16 – واحد های دانشگاهی
17 – شهرداری های مناطق مختلف استان تهران
18 – سازمان میراث فرهنگی
19 – فرهنگسراهای مناطق مختلف استان تهران
20 – سازمان نظام روانشناسی

 

 کار دانشجویی

برای کار دانشجویی در قسمتهای مختلف دانشگاه داتشجو با یک درخواست به همراه مدارک زیر به امور دانشجویی مراجعه نماید.
1- کپی تمام صفحات شناسنامه
2- کپی کارت ملی
3- یک قطعه عکس
4- پرینت انتخاب واحد ترم جاری
5- پرینت کارنامه

برای دریافت فرم کار دانشجویی اینجا کلیک نمایید.