کمینه انضباطی دانشجویی


با توجه به اهمیت و قداست محیط های علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی به انواع تخلفات دانشجوئی( تخلفات آموزشی – اخلاقی و سیاسی ) را به کمیته ای تحت عنوان کمیته انضباطی دانشجوئی دانشگاه واگذار نموده است. در همین راستا کمیته انضباطی دانشجوئی واحد رودهن نیز از ابتدای تاسیس واحد فعال بوده و به تخلفات دانشجویان رسیدگی و احکام لازم را صادر و ابلاغ نموده و می نماید.

اعضای کمیته انضباطی دانشجویی عبارتند از :
- معاون دانشجویی(یا آموزشی ،دانشجویی)واحد دانشگاهی بعنوان رئیس کمیته انضباطی دانشجویی بدوی.
- مسول فرهنگ اسلامی در واحدهای کوچک و متوسط و رئیس دفتر فرهنگ اسلامی در واحدهای بزرگ و بسیار بزرگ و جامع.
- دو نفر عضو هیات علمی دانشگاهی به انتخاب رئیس واحددانشگاهی(ترجیحا متاهل و از رشته حقوق باشند.)
- یک نفر دانشجوی واحد دانشگاهی به انتخاب رئیس واحد دانشگاهی .
- کلیه اعضای کمیته انضباطی که با شخصیت حقیقی به عضویت این نهاد انتخاب می شوند باید در تقوی و استقلال نظر از حسن شهرت برخوردار بوده ،مورد وثوق و فاقد سوء سابقه باشند.

دانشجوی عضو کمیته انضباطی علاوه بر احراز شرایط بالا بایستی واجد شرایط زیر نیز باشد:
1- از نظر تقوی و اخلاق بین دانشجویان حسن اشتهار داشته و ترجیحا متاهل و از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد یا دکتری باشد.
2- حداقل نیمی از واحد های آموزشی دوره تحصیلی خود را گذرانده باشد مگر آنکه مقاطع تحصیلی پیشین خود را در همان واحد به پایان رسانده باشد.
3- در طی مدت تحصیل خود در دانشگاه مشروط نشده و حکم کمیته انضباطی دریافت نکرده باشند.