امور دانشجویی

امور دانشجوئی در زمینه های مربوط به:

-انصراف از تحصیل 
-خدمات دانشجویی
-معرفی دانشجویان به مؤسسات و محلهای کارورزی

 

انصراف از تحصیل 
انصراف از تحصیل با درخواست دانشجویان بعلل مختلف نظیر قبولی در آزمونهای سایر دانشگاهها (بخصوص دانشگاههای دولتی) و یا مشکلات و موانع شغلی و خانوادگی و مالی و انتقال به دانشگاههای دیگر.
پس از دریافت فرم دانشجو ابتدا امضای صندوق رفاه و امور مالی را گرفته سپس از کارت دانشجویی کپی گرفته و مجددا به امور دانشجویی مراجعه می نماید.

برای دریافت فرم مربوط به انصراف اینجا کلیک کنید.

 

خدمات دانشجویی 

 به موجب بخشنامه شماره 90013/16 مورخ 25/5/82 در رابطه با صندوق تأمین خسارت حوادث دانشجوئی ، دانشجویان تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند . نظر به افزایش هزینه های درمانی ناشی از حادثه و با توجه به عملکرد صندوق مذکور سال تحصیلی 84 – 1383 به منظور تأمین خسارت و جلب رضایت دانشجویان حق بیمه درسال تحصیلی 84 - 1383 از مبلغ 3000 ریال به 4000 ریال افزایش یافته است که کلیه واحدهای دانشگاهی مکلفند با دریافت مبلغ فوق نسبت به بیمه نمودن دانشجویان خود در قبال حوادث اقدام کنند.

 معرفی دانشجویان به موسسات

یکی از وظایف اداره امور دانشجوئی معرفی دانشجویان به مؤسسات مختلف و محلهای کارورزی است . برای این منظور دانشجو ابتدا باید فرمهای کار آموزی را تهیه نماید.مهمترین مؤسساتی که برای دانشجویان معرفینامه صادر می گردد ، عبارتند از :
1-  اداره کل آموزش وپرورش شهرستان و استان تهران
2- اداره راهنمائی و رانندگی شهرستان دماوند
3-  اداره کل بهزیستی استان تهران
4- آموزش و پرورش مدارس استثنایی کل کشور
5  مراکز مشاوره مناطق مختلف استان تهران
6-  کتابخانه ملی و سایر کتابخانه های استان تهران
7 – بانکهای استان تهران
8 – دفتر خانه های اسناد رسمی
9 – سازمان بیمه تأمین اجتماعی
10 – سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
11– واحد های دانشگاهی
12 – شهرداری های مناطق مختلف استان تهران
13 – سازمان میراث فرهنگی
14– فرهنگسراهای مناطق مختلف استان تهران
15 – سازمان نظام روانشناسی